राजपत्रमा प्रकाशित ; सिन्धुपाल्चोक र मनाङ विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र