हवाई जहाजवाट देखिएको काठमाडौँहवाई जहाजबाट देखिएको काठमाडौँ उपत्यका

 

sf7df8f}F, @( k’;
xjfO{ hxfhaf6 b]lvPsf] sf7df8f}Fsf] sLlt{k’/df /x]sf] lqms]6 /ªuzfnfsf] b[Zo . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;
g]kfn cfdL{sf] v]nd}bfg
sf7df8f}F, @( k’;
xjfO{ hxfhjf6 b]lvPsf] sf7df8f}F pkTosfsf] ;ftbf]af6f]df /x]sf] g]kfn cfdL{sf] v]nd}bfg;lxtsf] j/k/ /x]sf] ;x/sf] b[Zo . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;
sf7df8f}+, k’if @* /f;;
xjfO{ hxfhjf6 b]lvPsf] sf7df8f}+ pkTosfsf] ;fTbf]jf6f] j/k/ /x]sf] ;x/sf] b[Zo . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;
snªsL j/k/ /x]sf] ;x/
sf7df8f}+, @( k’; M
xjfO{ hxfhaf6 b]lvPsf] sf7df8f}F pkTosfsf] snªsL j/k/ /x]sf] ;x/sf] b[Zo . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;